ANEXA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Firma:

RADINUM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nume abreviat: RADINUM Kft.
Cod unic de inregistrare 13-09-197703
Cod fiscal: HU 14350676
Sediu si adresa: 2093, Budajenő, Régész utca 24.
Telefon: +3620 4990333
E-mail: info [aron] radinum.hu
Pagina web: https://www.dibo.hu

a luat cunostinta despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare „Regulamentul”) si in special de obligatiile care revin oricarui Operator de date cu caracter personal. – Firma RADINUM Kft. declara ca a fost informat asupra obligatiei sale de a prezenta garantii contractuale, legate in special de securitatea, modalitatile de prelucrare si de transfer al oricaror date cu caracter personal.

1. Conform Regulamentului, partile agreeaza urmatoarele definitii:

a) „Date cu caracter personal”: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b) „Operator”: desemneaza RADINUM Kft., care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
c) „Responsabil de prelucrare”: RADINUM Kft. sau Beneficiarul;
d) „Subcontractor”: desemneaza aici orice organism tert partilor Contractului care are o relatie contractuala cu RADINUM Kft. pentru furnizarea serviciilor, produselor;
e) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora;
f) „Privacy Shield”: desemneaza principiile stabilite prin Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016, care permit incadrarea schimburilor de Date cu caracter personal intre o tara membra a Uniunii Europene si o intreprindere cu sediul in Statele Unite;
g) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine, in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, pastrate sau prelucrate in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.
h) „Ora/zi”: desemneaza ora/ziua lucratoare.

Articolul 2 – Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii

2.1. Datele cu caracter perosnal care fac obiectul prelucrarii sunt urmatoarele:

a) Date personale: nume si prenume, adresa, telefon, email.
b) Date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate.

2.2. In masura in care, in baza Contractului, se vor adauga categorii de date, partile vor incheia un act aditional, care va contine noile tipuri de date prelucrate.

Articolul 3 – Durata prelucrarii. Localizarea fizica a datelor

3.1. Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate („limitari legate de stocare”).

3.2. RADINUM Kft. proceseaza datele cu caracter personal mentionate la Articolul 2, in urmatoarele locatii fizice:

1. MAXER HOSTING Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
MAXER HOSTING Kft.

Cod unic de înregistrare 08-09-013763
Cod fiscal: 13670452-2-08
Sediu si adresa: 9021 Győr, Arany János utca 31.
Telefon: +36 1 2579913
E-mail: info [aron] maxer.hu
Pagina web: http://www.maxer.hu

2. Procesarea datelor este suportata de partea firmei raspunzatoare de dezvoltarea si menteneanta paginei web:

UNIQUELAB Korlátolt Felelősségű Társaság
UNIQUELAB Kft.
Cod unic de înregistrare 06-09-017062
Cod fiscal: 23322150-2-06
Sediu si adresa:  6724 Szeged, Rókusi krt. 26. 4. em. 10.
Telefon: +3620 432 6789
E-mail: bracsok3 [aron] yahoo.com

nu isi va schimba locatia fizica in care proceseaza date cu caracter personal fara a informa Beneficiarul despre astfel de modificari intentionate, cu cel putin 3 (trei) luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari, oferind astfel Beneficiarului posibilitatea de a se opune unor astfel de modificari si/sau de a solicita masuri suplimentare.

Articolul 4 – Natura si scopul prelucrarii

4.1. RADINUM Kft. va prelucra datele cu caracter personal, avand temei legal, contractual sau pe baza de consimtamant.
4.2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de prestarea de catre RADINUM Kft. a serviciilor aferente obiectului Contractului

Articolul 5 – Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal.

5.1. Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele: destinatarii desemnati de Beneficiar si persoanele din cadrul Beneficiarului care au calitatea de destinatari ai unor expedieri trimise de terte persoane.
5.2. Beneficiarul este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal ce fac obiectul prezentei Anexe

Articolul 6 – Drepturile si obligatiile RADINUM Kft., in calitatea sa de Operator.

6.1. RADINUM Kft. si inclusiv subcontractorii firmei, se obliga fata de Beneficiar sa se conformeze si sa demonstreze conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

a) Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
b) Operatorul va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
c) Operatorul se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
d) Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate;
e) Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;
f) Operatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri;
g) Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii;
h) Operatorul se obliga sa pastreze evidentele activitatilor de prelucrare aflate in responsabilitatea sa, sa coopereze cu autoritatea de supraveghere si sa puna la dispozitia acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate in scopul monitorizarii operatiunilor de prelucrare respective;
i) In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul se obliga sa utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate;
j) Operatorul se asigura ca persoanele autorizate (subcontractorii) sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate;
k) In cazul in care operatiunile de prelucrare sunt susceptibile sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, Operatorul va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor.

Articolul 7 – Drepturile si obligatiile Beneficiarului

7.1. Drepturile si obligatiile Beneficiarului sunt urmatoarele:

a) Dintre cele doua Parti, Beneficiarul este unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar Operatorului sau colectate de catre Operator in numele Beneficiarului, iar Beneficiarul are dreptul de a stabili modul de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de catre Prestator.
b) Prelucrarea Datelor cu caracter personal va fi efectuata cu respectarea termenilor si conditiilor mentionate in instructiunile Beneficiarului (astfel cum acestea pot fi modificate periodic), care vor include cel putin urmatoarele informatii: obiectul prelucrarii, durata prelucrarii, natura si scopul prelucrarii, tipul de date cu caracter personal, categoriile de persoane vizate, obligatiile si drepturile Beneficiarului. In lipsa acestor instructiuni, RADINUM Kft. va efectua prelucrarea datelor personale conform standardelor si politicilor sale interne, aplicabile pentru clientii sai.
c) Beneficiarul are obligatia sa se asigure ca exista un temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal, acoperit de prezenta Anexa;
d) Beneficiarul are obligatia sa informeze RADINUM Kft. cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre RADINUM Kft. la adresa: info [aron] radinum.hu;
e) Beneficiarul are obligatia sa asigure toate instructiunile documentate cu privire la procesarea datelor cu caracter personal ale Operatorului; f) Beneficiarul va avea dreptul de a inspecta, in baza unei notificari rezonabile si in timpul programului normal de lucru, procesele si practicile de lucru ale RADINUM Kft. care implica Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru asigurarea Serviciilor furnizate pentru si in numele Beneficiarului.

Articolul 8 – Raportarea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal

8.1. RADINUM Kft. se obliga sa notifice Beneficiarul orice violare a datelor cu caracter personal, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta acesteia si sa transmita Beneficiarului un formular pentru raportarea incalcarii, furnizand acestuia cat mai multe informatii despre incalcare a securitatii datelor cu caracter personal.
8.2. RADINUM Kft. garanteaza ca va informa Beneficiarul despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le ia in legatura cu acesta, consultand Beneficiarul, pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia.
8.3. In ceea ce priveste fiecare incalcare, RADINUM Kft. va ajuta Beneficiarul in orice mod, care va include furnizarea de informatii suficiente, precum si sprijin in investigatiile efectuate de catre autoritatea de reglementare, Alegerea perfectă în curățarea profesională RADINUM Kft. Adresa: Str. Régész utca 24, Budajeno, Ungaria E-mail: info [aron] radinum.hu, https://www.dibo.hu cu scopul de a remedia si de a investiga incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau limita prejudiciul produs Beneficiarului, ca o consecinta a incalcarii securitatii.
8.4. Fara a aduce atingere celor de mai sus, RADINUM Kft. este obligat sa mentina o lista a fiecarei incalcari a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisa catre Beneficiar la prima solicitare a acestuia, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore, in masura in care se refera la datele cu caracter personal prelucrate de catre RADINUM Kft. in numele Beneficiarului. In acest sens, RADINUM Kft. se obliga ca listele trimise Beneficiarului sunt complete si corecte.

Articolul 9 – Raspunderea juridica

9.1. Pentru orice violare a datelor cu caracter personal si implicit a drepturilor persoanelor vizate care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficienta masurilor tehnice de protectie adoptate de RADINUM Kft. sau produse ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin prezenta Anexa, RADINUM Kft. se va obliga la plata integrala a despagubirilor pentru prejudiciul direct suferit si dovedit.

Articolul 10 – Interpretarea clauzelor si a termenilor prezentei Anexe.
Clauzele standard

10.1. Toate clauzele prezentei Anexe se vor interpreta in spiritul si conform definitiilor mentionate la Art.1.
10.2. Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea Regulamentului de catre Comisia Europeana si, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentei Anexe, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificarile ulterioare.

Articolul 11 – Autoritatea de Supraveghere

11.1. Partile agreeaza ca autoritatea de supraveghere convenita este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Articolul 12 – Alte prevederi

12.1. Raportarea oricarui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal se realizeaza pe adresa de email info [aron] radinum.hu sau pe adresa sediului social al RADINUM Kft., mentionata in Anexa.

Utilizarea site-ului de comerț electronic www.dibo.hu/ro-ro implică acceptarea prezenților termeni și condiții. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. RADINUM Kft. își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor poate fi citită oricând online accesând paginile site-ului.

Acest site este proprietatea RADINUM Kft.

Site-ul este găzduit de MAXER HOSTING Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság

MAXER HOSTING Kft.
Cod unic de înregistrare 08-09-013763
Cod fiscal: 13670452-2-08
Sediu si adresa: 9021 Győr, Arany János utca 31.
Telefon: +36 1 2579913
E-mail: info [aron] maxer.hu
Pagina web: http://www.maxer.hu

RADINUM Kft. își asumă dreptul de a modifica structura site-ului și de a schimba compania la care sunt colocate serverele fără o altă avertizare.

COPYRIGHT
Întregul conținut al acestui site www.dibo.hu/ro-ro imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea RADINUM Kft. și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul RADINUM Kft. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

LEGĂTURI

RADINUM Kft. nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚILOR

RADINUM Kft. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui site. Această pagină web și materialele aferente sunt oferite „așa cum sunt” și atât cât sunt disponibile. Nu se garantează că produsele sunt în permanență în stoc, chiar dacă apare inscripția „în stoc”. RADINUM Kft. nu poate garanta că acest site, serverele sale sau mail-urile trimise de la www.dibo.hu/ro-ro respectiv info[aron]dibo.hu sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare. RADINUM Kft. garantează că produsele achiziționate vor arăta identic cu imaginea de la descrierea de pe site, și garantează că în specificațiile tehnice ale produsului nu vor apărea modificări față de specificațiile oferite în paginile de prezentare ale respectivului produs.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, RADINUM Kft. va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: înscrierea acestor date în documentele fiscale emise de societate conform legii, deasemenea pentru menținerea unei arhive interne, trimiterea periodică a unor e-mail-uri promoționale, informarea dvs., îmbunătățirea serviciilor. Sunteți obligat să furnizați datele dumneavoastră, acestea fiind necesare pentru a putea fi contactat de către noi, pentru a putea fi emise documentele tranzacției și pentru a vă putea fi livrată comanda. Refuzul dumneavoastră duce la imposibilitatea procesării comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: compania de curierat rapid care livrează produsele, compania care asigură service-ul, în cazul produselor care necesită instalare la domiciliu Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată trimisă pe adresa societății sau la adresa de email al societății, care poate fi găsit în pagina de contact. Trebuie însă precizat că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, datele dumneavoastră personale nu pot fi șterse din documentele financiare, fiscale și de gestiune emise de societate, aceste prelucrări având caracter obligatoriu, iar Legea nr. 677/2001 prevede excluderea dreptului de opoziție în acest caz. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informați cât mai curând posibil.

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de RADINUM Kft. și furnizorii săi numai în scopul declarat al acestui site în conformitate cu prevederile legale. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice. RADINUM Kft. se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele dumneavoastră personale.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

În cazul în care produsele nu se pot livra, clientul poate cere returnarea imediată a sumelor încasate deja de RADINUM Kft. dar nu și alte despăgubiri. Valoarea maximă a obligațiilor RADINUM Kft. față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Radinum kft de la acest client. După expedierea produselor, dacă acestea au fost făcute corect conform comenzii, companiei RADINUM Kft. nu i se mai poate cere returnarea banilor în nici un fel și de asemenea nici returnarea produselor.


GREȘELI DE TIPĂRIRE

În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în bazele noastre de date, sau afișate greșit iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastră își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

GARANȚII

Toate produsele comercializate de către RADINUM Kft. beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, și provin din surse autorizate de producator, respectiv RADINUM Kft. În cazul certificatelor de garanție emise de Radinum kft produsele defectate în perioada de garanție vor fi aduse personal sau expediate printr-o companie de curierat pe adresa societății. Produsul va fi însoțit de o descriere scrisă a defectului reclamat, de o copie după factura și certificatul de garanție în original. Produsele se predau sau se expediază în ambalajul original, însoțite de toate accesoriile. Ambalarea corespunzătoare și costurile transportului sunt în sarcina clientului. Timpul de service se calculează din momentul în care produsul a sosit la sediul RADINUM Kft. și până la momentul în care produsul a fost predat clientului, reprezentantului clientului, companiei de curierat (pe baza documentului de transport) sau până în momentul în care RADINUM Kft. notifică clientul prin email sau posta. La cererea clientului, produsul poate fi expediat pe cheltuiala acestuia la orice adresă, prin curierat rapid. Conform legii, produsele ce au însumate intervenții de service de peste 10% din perioada de garanție sau care la o singură intervenție depășesc acestă perioadă, se înlocuiesc cu produse noi, identice sau se returnează clientului contravaloarea produsului, la valoare actualizată. Clauza de denunțare unilaterală a contractului se prezintă sub forma „Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărături, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului”. Aceasta se aplică în cazul în care cumpărătorul este persoană fizică și expedierea s-a făcut printr-o companie de curierat.

TAXE SUPLIMENTARE

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului și cheltuieli de expediție și/sau încasare. RADINUM Kft. nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice taxă percepută în plus fără o întelegere comună între părți, vă puteți adresa imediat societății.

CONDIȚII LEGALE

www.dibo.hu/ro-ro funcționează conform tuturor prevederilor legale ale Statului Maghiar.

DISPUTE ȘI CONFLICTE

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul www.dibo.hu/ro-ro și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între RADINUM Kft. și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin întelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, legea aplicabilă aspectelor nereglementate de prezenta convenție va fi legea maghiară. Părțile își dau silința de a soluționa orice controversă sau dispută născută în cadrul contractului sau în legătură cu contract prin negocieri directe, prin mediere. Părțile stabilesc ca eventualele litigii născute, nerezolvate pe cale amiabilă, să fie de competența Tribunalului Municipal (Fővárosi Bíróság) de la sediul Furnizorului, conform dreptului material maghiar.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate conținutul acestui text.

COOKIE

RADINUM Kft. utilizează fişiere de tip cookie pentru ca oferta noastra sa fie relevanta respectiv pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dvs. pe Website-ul nostru.
Va informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a RADINUM Kft. cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru va rugăm să alocati timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.
Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

POLITICĂ PRIVIND FIȘIERELE DE TIP COOKIE:

RADINUM Kft. persoană juridică maghiara, cu sediul Budajenő, Régész utca 24, Ungaria, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.13-09-197703, cod unic de înregistrare/cod TVA (HU)14350676 transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

1. Ce este un fişier cookie şi în ce scop este folosit? Website-urile noastre utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe Website-urile noastre nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală. Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browserul dvs. web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. final (de exemplu, computer, laptop sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați. De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu siteurile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dvs. (de exemplu, autentificare, limbă), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web respectiv utilizând același dispozitiv final.

2. Cum puteţi controla fişierele de tip cookie Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți, sau urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie din secţiunile următoare. In orice situaţie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie. În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.: · Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer; · Setări cookie în Firefox – Firefox; · Setări cookie în Chrome – Chrome; · Setări cookie în Safari – Safari; · Setări cookie în Edge – Edge; · Setări cookie în Opera – Opera. Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

3. Fișierele de tip cookie utilizate pe www.dibo.hu/ro-ro. În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei, clasificate în următoarele categorii, pe care RADINUM Kft. le utilizează pe Website-urile sale:

· Fișiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe Website și să îi utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea Website-urilor.

 · Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe Website-ul nostru și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și mai personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor dvs. (Cos cumparaturi) Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările dvs. pe alte site-uri web. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 3 luni. În ceea ce priveşte third-party cookies, perioada de expirare poate să varieze şi în unele cazuri poate depăşi 2 ani.

 · Fișiere de tip cookie privind marketing și identificarea publicului țintă înregistrează vizita dvs. pe Website-ul nostru, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care le-ați accesat. Vom utiliza aceste informații pentru a oferi reclame mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. De asemenea, acestea sunt utilizate pentru a limita frecvența cu care puteți vedea o reclamă și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniilor publicitare. De asemenea, putem împărtăși aceste informații cu terțe-părți (cum ar fi agenții de publicitate) în acest scop. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 6 luni. În ceea ce priveşte third-party cookies, perioada de expirare poate să varieze şi în unele cazuri poate depăşi 2 ani.

· Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale vă permit să împărtășiți pe site-ul web activitatea dvs. pe rețele sociale, cum ar fi Facebook și Twitter. Aceste fișiere de tip cookie nu sunt controlate de către noi.

· Alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Vă vom informa prin politicile noastre actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookies. Vă rugăm să observați că RADINUM Kft. utilizează serviciile terțelor-părți pentru a obține informații cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-urilor noastre pentru a optimiza experiența dvs. de utilizator și pentru a vă prezenta publicitate în afara Website-urilor noastre. Aceste terțe-părți (inclusiv, de exemplu, agenţii de publicitate și furnizorii de servicii externe, cum ar fi serviciile de analiză a traficului web) pot, de asemenea, utiliza fișiere de tip cookie, asupra cărora nu exercităm niciun control.

4. Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri statistice și pentru monitorizarea traficului web Google Analytics Website-urile noastre utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website să analizeze modul în care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a Website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google. Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita site-ul nostru web. Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners. Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-in pe browserul dvs. web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

5. Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri de comercializare directă Google Analytics Pentru a primi anunțuri publicitare și conținut de marketing, personalizate în funcție de preferințele dvs., Website-ul nostru utilizează tehnologia DoubleClick for Publishers (DFP) şi Google Ad Exchange, furnizate de Google. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google. Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

6. Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale pe unele dintre Website-urile noastre, terţe părţi care furnizează aplicaţii prin intermediul acestor Website-uri pot plasa propriile lor fişiere de tip cookie în vederea monitorizării performanţei aplicaţiilor lor sau pentru a-şi personaliza aceste aplicaţii pentru dvs. De exemplu, atunci când distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (e.g., Facebook or Twitter) disponibil pe un Website, platforma reţelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru. Pe unele Website-uri poate de asemenea să existe conţinut integrat („embedded”), de exemplu conţinut video al unor terţe părţi precum YouTube, şi, în acest caz, aceşti terţi pot să-şi plaseze la rândul lor propriile fişiere de tip cookie. Asemenea fişiere de tip cookie nu pot fi accesate de RADINUM Kft. Ultima actualizare: 11.04.2022.

Putem actualiza această Politică din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Website-urile noastre. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Politică în mod substanțial. Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru orice modificări.

11.04.2022

RADINUM Kft.